Eineltisáætlun

Stefnuyfirlýsing

Einelti er ekki liðið undir nokkrum kringumstæðum. Markmið reglna þessara er að tryggja að úrræði séu til staðar telji starfsmaður eða nemandi sig verða eða hafa orðið fyrir einelti. Einelti getur komið upp hvar sem er í samfélaginu og ber að sporna við því með fyrirbyggjandi aðgerðum og bregðast við því þegar það kemur upp. Allir, bæði starfsfólk og nemendur skólans, hafa hlutverki að gegna til að fyrirbyggja einelti í skólanum og er áhersla lögð á gagnkvæma virðingu í samskiptum. Taka ber allar tilkynningar um einelti alvarlega og bregðast skal skjótt við.

Skilgreining á einelti:

Einelti er endurtekin athöfn eða hegðun sem er til þess fallin að niðurlægja, gera lítið úr, móðga, særa, mismuna eða ógna og valda vanlíðan hjá þeim sem hún beinist að. Einelti getur verið líkamlegt og/eða andlegt og getur jafnt birst í gegnum bein samskipti og í gegnum netmiðla (t.d. Facebook, Twitter og Snapchat). Einelti getur m.a. birst í eftirfarandi (athuga að listinn er ekki tæmandi):  

 • Endurteknar uppnefningar eða baktal
 • Að telja fólki frá því að spjalla eða vingast við ákveðna einstaklinga
 • Ef hæðst er að öðrum t.d. vegna útlits, þyngdar, menningar, trúar eða húðlitar einstaklings, fötlunar eða heilsuleysis.
 • Illkvittin ummæli um einstakling send með sms, tölvupósti, smáforritum eða á samskiptasíðum á netinu.
 • Myndir eða myndbönd af einstaklingi send með smáforritum og/eða á samskiptasíðum á netinu gegn vilja hans.
 • Þegar neitað er að vinna með ákveðnum einstaklingi í skólanum.
 • Eigur annarra eyðilagðar.
 • Líkamlegar meiðingar t.d. sparkað, slegið, hrækt eða fellt.

Ferli eineltismála

Fyrirbyggjandi aðgerðir gegn einelti skulu felast í reglulegri fræðslu um eineltismál, bæði fyrir nemendur og starfsfólk, t.d. með aðstoð utanaðkomandi ráðgjafa. Eineltisáætlun skal kynnt nemendum og starfsfólki árlega með áminningu í tölvupósti frá skólanum. Nýnemar í skólanum fá fræðslu um eineltismál í áfanganum NÝNE1NÝ01. Einnig eru gerðar reglulegar úttektir á líðan nemenda í skólanum þar sem meðal annars er spurt um einelti.
Sá/sú sem telur sig verða var við einelti skal tilkynna það beint til námsráðgjafa eða umsjónarkennara sem tekur þá ákvörðun um hvort málið þurfi að fara til náms- og starfsráðgjafa. Tilkynning um slíkt skal skrásetja.

Nemendur

Í framhaldi af tilkynningu um einelti fer eftirfarandi ferli í gang:

 • Námsráðgjafi kallar saman umsjónarkennara og stjórnendur og skipuleggur rannsókn málsins með þeim.
 • Málið rannsakað. Hlusta skal á sjónarmið allra aðila og gæta trúnaðar og tillitssemi, deila upplýsingum með öðrum starfsmönnum ef þess gerist þörf en álykta aðeins um tilvikið eða grípa til ráðstafana að vel athuguðu máli.
 • Haft er samband við forráðamenn sé nemandi undir 18 ára aldri og þeir hafðir með í ráðum.
 • Rætt er við þann/þá aðila sem hlut eiga að máli ásamt forráðamanni/-mönnum sé nemandi undir 18 ára aldri.
 • Ekki er aðhafst í málinu nema sá sem verður fyrir einelti (og forráðamenn eftir því sem við á) sé samþykkur. Sé hins vegar  um brot á landslögum verður máli vísað til lögreglu.
 • Þegar könnun máls er lokið eru niðurstöður kynntar þolanda og geranda.
 • Eftirfylgni er beitt með einstaklingum eða hóp eftir því sem við á. Nánari útlistanir á hvaða ferli málin geta farið í eru inn á innraneti starfsmanna skólans.


Starfsfólk

Ef upp kemur grunur um að starfsmaður er lagður í einelti skal tilkynna það til skólastjórnenda og/eða trúnaðarmanns. Í framhaldi af tilkynningu um grun um einelti fer eftirfarandi ferli í gang:

 • Skólastjórnendur og/eða trúnaðarmaður skipuleggja rannsókn málsins. Telji starfsmaður sig verða fyrir einelti af  skólastjórnenda má leita beint til mennta- og menningarmálaráðuneytisins.
 • Málið rannsakað. Hlusta skal á sjónarmið allra aðila og gæta trúnaðar og tillitssemi. Leita skal eftir upplýsingum frá  kennurum, öðru starfsfólki og utanaðkomandi ráðgjöfum ef þörf krefur.
 • Ekki er aðhafst í málinu nema sá sem verður fyrir einelti sé samþykkur. Sé hins vegar um brot á landslögum verður máli vísað til lögreglu.
 • Þegar könnun máls er lokið eru niðurstöður kynntar þolanda og geranda.
 • Eftirfylgni er beitt með einstaklingum eða hóp eftir því sem við á. 

Eineltisteymi Kvennaskólans:

Hildigunnur Gunnarsdóttir náms- og starfsráðgjafi
Hjalti Jón Sveinsson skólameistari
Valgerður Stella Kristjánsdóttir kennari

Gagnlegar upplýsingar:
Einelti á vinnustað (fræðsluefni og upplýsingar um feril mála). Tekið af heimasíðu KÍ. 
Vinnueftirlitið (bæklingur): Einelti og kynferðisleg áreitni á vinnustöðum. Forvarnir og viðbrögð
Kvörtun um einelti/samskiptavanda á vinnustað (Vinnueftirlitið)